Transport van compost

Transport door erkend mestvoerder

Het Mestdecreet stelt dat enkel een ‘erkende mestvoerder’ compost mag transporteren. De erkende mestvoerder maakt voor elk transport een ‘mestafzetdocument’ op via het Mest Transport Internet Loket (MTIL). De erkend mestvoerder doet bovendien een voormelding en een namelding. Het mestafzetdocument wordt ondertekend door de aanbieder, de erkende mestvoerder en de afnemer.  

Bovendien is elke erkende mestvoerder AGR-GPS-plichtig. Dit houdt in dat elk erkend transportmiddel moet beschikken over AGR-GPS-toestel. De signalen die dit toestel uitstuurt, moeten rechtstreeks en onmiddellijk verstuurd worden naar de Mestbank. In elk erkend trekkend voertuig moet een vast AGR-GPS-apparaat aanwezig zijn. Bovendien moet op het chassis van elke erkende oplegger of aanhangwagen een sensor aangebracht worden die aangeeft met welke laadruimte het mesttransport gebeurt.

Uitzonderingen

De wetgeving voorziet een uitzondering waarbij een erkend mestvoerder niet verplicht is. Compost hoeft niet getransporteerd te worden met een erkend mestvoerder indien:

  • de vracht kleiner dan 500 kg is 
  • de vracht kleiner dan 3.500 kg (laadvermogen) is én bestemd is voor tuinen, parken of plantsoenen in het Vlaams Gewest
  • de vracht enkel verpakte goederen die maximaal per 50 kg verpakt zijn bevat
  • als de compostproducent erkend verzender is (zie verder)

Met andere woorden, particulieren, tuinaannemers en openbare groendiensten kunnen compost transporteren zonder erkend vervoerder indien het om minder dan 3.500 kg (laadvermogen) gaat. Deze transporten moeten wel in het register van de producent genoteerd worden (naam, adres en hoeveelheid).

Landbouwers moeten voor vrachten van meer dan 500 kg altijd via een erkend mestvoerder werken of deze vrachten bij een erkend verzender halen.

Transport door erkend verzender 

Als de compostproducent een ‘erkend verzenderis, dan is een erkend mestvoerder niet verplicht. Dit biedt, naast administratieve vereenvoudiging en kostenbesparing, een oplossing voor kleine vrachten en vrachten met bijvoorbeeld bigbags. 

Indien het een transport betreft of transporten van meer dan 3.500 kg (laadvermogen), moet de compostproducent verzenddocumenten opmaken via het MTIL-systeem. 

Alle afnemers worden in het MTIL geïdentificeerd. Bij particulieren is dat enkel naam en adres. Alle andere afnemers moeten over een uitbatingsnummer beschikken. Voor tuinaannemers, grondwerkers, potgrondfabrikanten is dit een B/V nummer. Voor landbouwers is dit een landbouwnummer, exploitantnummer en exploitatienummer. 

Tuinaannemers die enkel naar tuinen, parken en plantsoenen afzetten hoeven op hun beurt niet meer aan de transportverplichtingen van het mestdecreet te voldoen. Via facturatie kunnen zij een register bijhouden van hun afnemers. 

Meer info: https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/gebruik_mest_parken_tuinen_plantsoenen/Paginas/default.aspx

Indien de landbouwer erkend vervoerder is, dan doet de landbouwer de administratieve afhandeling.

Overzicht van erkende verzenders vindt u hier.

Transport naar het buitenland

Om compost te transporteren naar het buitenland (bvb een retourvracht) moet de transporteur een erkend mestvoerder zijn of de producent een erkend verzender.

Verder is het afhankelijk van het land van bestemming welke verdere documenten het Mestafzetdocument of het Verzenddocument moeten vergezellen. Meer info vindt u hier.