Verwerking van eieren via compostering of vergisting

De nieuwssites rapporteren massaal over het verboden bestanddeel fipronil in eieren, maar hoe zit het nu eigenlijk met de verwerking via compostering en vergisting?

Eerst de gangbare situatie: eieren die niet worden geconsumeerd maar afgevoerd naar compostering of vergisting, zijn een afvalstof. Dit betekent in de eerste plaats dat een installatie vergund moet zijn voor verwerking van afval.

Daarnaast worden eieren die afkomstig zijn van kippen die geen symptomen vertonen van een op de mens of dier overdraagbare ziekte, ingedeeld in categorie III dierlijke bijproducten. Een verwerkingsinstallatie in Vlaanderen moet een erkenning hebben om dit type van dierlijke bijproducten te mogen verwerken. Een gft-compostering in Vlaanderen is hier standaard niet voor erkend, tenzij dit extra wordt aangevraagd. Dit is ook een van de redenen waarom eieren en resten van eieren (bv in keukenafval) niet bij het gft mogen. In de groencompostering kan dit ook niet verwerkt worden.

In het kader van het fipronil-incident komen er in regel vier stromen van eieren vrij:

  1. Eieren die door de voedingsdistributiebedrijven vrijwillig uit de handel worden genomen: Deze waren in principe nog geschikt voor consumptie maar worden omwille van commerciële redenen uit de handel genomen. Daardoor worden ze als voormalige voedingsmiddelen ingedeeld (cat. III dierlijk bijproduct).
     
  2. Eieren die door de voedingsdistributiebedrijven uit de handel worden genomen (incl. eieren die door particulieren teruggebracht worden naar de winkels) omwille van verhoogde fipronilconcentraties: Deze eieren zijn te beschouwen als categorie I dierlijk bijproduct en mogen enkel worden afgevoerd naar een bedrijf erkend voor verwerking van cat. I materiaal. Dit sluit de facto alle composterings- en vergistingsbedrijven in Vlaanderen uit. Momenteel is de firma Rendac de enige mogelijke outlet hiervoor. De lotnummers van deze eieren kan u terugvinden op de website van het FAVV.
  3. Eieren afkomstig van geblokkeerde leghenbedrijven, waarbij de fipronilconcentratie de grenswaarde overschrijdt: Deze eieren zijn te beschouwen als categorie I dierlijk bijproduct en mogen enkel worden afgevoerd naar een bedrijf erkend voor verwerking van cat. I materiaal. Dit sluit de facto alle composterings- en vergistingsbedrijven in Vlaanderen uit. Momenteel is de firma Rendac de enige mogelijke outlet hiervoor.
     
  4. Eieren afkomstig van geblokkeerde leghenbedrijven, waarbij na analyse blijkt dat de concentratie lager is dan de grenswaarde.  Deze eieren kunnen na vrijgave door het FAVV als cat. III dierlijk bijproduct worden afgevoerd naar daartoe erkende composterings- en vergistingsinstallaties.

Het feit dat een leghenbedrijf is vrijgegeven geeft geen garantie dat de aangeboden eieren cat. III DBP zijn! Het is immers mogelijk dat het leghenbedrijf nog besmette eieren in opslag heeft die pas na de vrijgave worden afgevoerd.

We willen u vragen om met de nodige omzichtigheid om te gaan met aangeboden partijen eieren. Het handelsdocument kan een eerste indicatie geven van de juiste categorisering van de partij.
U vraagt best bijkomende bewijzen op van de herkomst van de partij en een kopie van het vrijgavedocument van het FAVV ingeval dat de partij afkomstig is uit leghenbedrijven.

Indien blijkt dat men u een verdachte partij aanbiedt die mogelijk cat. 1 dierlijk bijproduct is, moet u dit melden aan de Afdeling Handhaving via milieu-inspectie@lne.vlaanderen.be.

Verdere vragen kunnen aan de OVAM gesteld worden (Dhr. Nico Vanaken: nico.vanaken@ovam.be).