Vlaco nam deel aan de EBA CONFERENTIE 2016 (27-29 september, Gent)

Vlaco was aanwezig op de derde EBA-conferentie die ditmaal in Gent werd gehouden tussen 27 en 29 september 2016 met als thema-titel ‘Greening gas’. Onderstaand lichten we enkele presentaties van voorname keynote-sprekers toe waarbij zowel het academisch, bedrijfs- als beleidsperspectief aan bod komt. Ook een woord uitleg bij de Vlaco-poster die op de conferentie werd getoond aan de meer dan 200 aanwezige internationale gasten van het congres. Het volledig programma is terug te vinden op http://biogasconference.eu/programme-2016/. De meeste presentaties werden vrijgegeven en kunnen door Vlaco bezorgd worden op aanvraag.


ACADEMISCH PERSPECTIEF  - BRUCE DALE (MICHIGAN STATE UNIVERSITY) – BIOGAS DONE RIGHT

Het Bruto Nationaal Product – indicator voor het welvaartsniveau –  is historisch nauw gerelateerd aan energiebeschikbaarheid en –verbruik van het land in kwestie. Het feit dat we vandaag een relatief welvarende maatschappij hebben, die echter nog voor 85% afhankelijk is van eindige fossiele brandstoffen, moet beleidsmakers, investeerders, landbouwers en industriëlen aanzetten tot een onmiddellijke en massieve omschakeling naar hernieuwbare energie (HE). HE is niet een optioneel maar een essentieel middel om verarming te voorkomen. En bio-energie heeft hierin een belangrijke rol.
De landbouw is de (belangrijkste) leverancier van inputstromen voor bio-energie (inclusief biobrandstoffen). Volgens professor Dale moeten we ons niet afvragen of het huidig aanbod van landbouw groot genoeg is om aan vraag naar voedsel én biomassa te voldoen, maar wel hoe we landbouw kunnen hertekenen: weg van productie voornamelijk in functie van veevoeder en weg van het ‘food versus fuel’ conflict. Centraal in de ‘biogas done right’-visie van Bruce Dalestaat de double cropping (dubbele oogst) náást de ‘foodcrop’. Of nog, een continu gebruik van landbouwgrond waarbij tussen voeder- en voedselgewassen in biomassa wordt geteeld voor onder andere biogasinstallaties.

De voordelen van dubbel oogsten zijn volgens professor Dale meer oogstopbrengsten, meer rotatie en meer biodiversiteit, minder gebruik van pesticiden vereist, meer koolstof gaat terug naar de bodem, eenopportuniteit om met digestaat de hogere bemestingsnood op organische wijze te vervullen en minder erosie.
De Biogas Done Right-principes zijn:
1. 1ste gewas voeder/voeding +2de gewas
2. (grootschalig) inkuilen van het 2de gewas voor gestage voeding aan biogasinstallaties, samen met mest en oba’s
3. wkk of biomethaan in gasgrid
4. digestaat (ruw, dik of dunne fractie) via precisiebemesting uitrijden (en minder kunstmest)
Dit alles resulteert volgens professor Dale bovendien in een lagere broeikasgasemissie.


PERSPECTIEF ENERGIEBEDRIJF - DAVID PARKIN (NATIONAL GRID (VK))

David Parkin belichtte vanuit Brits perspectief het belang van gas in het (toekomstig) energetisch landschap. In het Verenigd Koninkrijk zit er met 720 TWh aan gas meer dan tweemaal zoveel energie in het net t.o.v. elektrische energie. Daarenboven is de piekvraag elektriciteit slechts het dubbel van de gemiddelde elektriciteitsvraag terwijl de pieken inzake warmtevraag tot vijfmaal de gemiddelde warmtevraag vertegenwoordigen. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in het gasnetwerk is volgens National Grid dan ook de meest evidente uitdaging. Temeer aangezien de decarbonisatie van de Britse stroomvoorziening tegen 2050 planmatig al vergevorderd is – voornamelijk door een toename in het lokaal geïnstalleerde fotovoltaisch vermogen – in tegenstelling tot een onduidelijker decarbonisatie-pad qua warmtevoorziening. Met het definitief verlaten van de carbon capture & storage (CCS)-piste zou de decarbonisatie van warmte best ingevuld worden door 30 % energie-efficiënter te worden, 35 % door middel van  aardgas + syngas en waterstof aan te wenden en tot slot 35 % via biogas/-methaan op te wekken. De Britse transmissienet-beheerder bevestigde een concrete roadmap te hebben waarin onder meer syngas via (piloot-)vergassingsinstallaties, power-to-gas (gebruik van het gasnet als elektriciteitsbatterij) en biomethaan een prominente plaats hebben. De aldus te bereiken vergroening van de warmte (en transport)vraag zou, dixit National Grid, ook de goedkoopste piste zijn van verschillende (door KPMG bestudeerde) transitiescenario’s.


EUROPEES BELEIDSPERSPECTIEF – GIOVANNI LA VIA (MEP) EN MARIE DONNELY (EC, DIRECTOR DG ENERGY)


Anderzijds klinkt bij sprekers van het Europees Parlement en de Commissie meer nuance inzake de hernieuwbare energie vanuit de biogassector. MEP La Via bleef inzake de rol van biomethaan in de vergroening van Europees transport aan de oppervlakte. Marie Donnely ging als hoofd van DG Energie meer in detail op de rol van o.a. biogas en biomethaan in. Zij stelde allereerst dat hogere energie-efficiëntie de belangrijkste focus blijft van de EU (wegens economisch en geostrategisch de grootste winsten) maar vervolgde met het belang van biogas en vooral van biomethaan ook na 2020. Hierbij doen alle landen er goed aan de ondersteuningsmechanismen ook te richten naar (verplichte) warme-terugwinning en biomethaangebruik in transport. Ook besloot zij dat er Europees nog groeimogelijkheden liggen voor biogas/biomethaan met name in de vergisting van méér ’afvalstoffen en reststromen, voornamelijk drijfmest. De vergisting van meer mest lijkt ook wegens de hoog ingeschatte BKG-reducties (cfr Biograce II) de aandacht van Europa te weerhouden in het kader van de Renewable Energy Directive (RED) en de ‘Energy Union’. De Europese Commissie noemde, voor een betere marktopname van gasvormige hernieuwbare energiebronnen (inclusief syngas en waterstof ), de voornaamste barrières bij naam (‘investment framework’,’market maturity and awareness’, ‘access tot finance’, ‘administrative barriers’, ‘cross-sectoral approach’, ‘availability & sustainability of feedstock’, en ‘research & innovation’) alsook de acties die de Europese Commissie hierin onderneemt.


POSTER VLACO


Vlaco’s poster van het Digestaat op Maat (DIMA) traject was één van de geselecteerde posters voor de EBA conferentie 2016. Naar aanleiding hiervan staan we even langer stil bij de inhoud:


Met het IWT-VIS traject (140995) beoogt Vlaco een betere marktwaarde voor digestaat.  Vandaag wordt het digestaat suboptimaal gebruikt als  bodemverbeteraar of meststof in de ‘circulaire economie’. DIMA is gestart met een nodenanalyse bij een ruime groep bestaande en potentiële digestaat-afnemers om de ‘op maat’-vereisten in detail te kennen. Hieruit bleken opportuniteiten voor voornamelijk de marktsegmenten export, openbaar groen, tuincentra, tuinaanneming, boomkwekerijen, en landbouw, waarbij samenwerking met bestaande producenten van meststoffen- en bodemverbeteraars op grote meerwaarden wijst. Tegelijk leerde het DIMA-consortium dat er geen uniek, gewenst digestaat is maar dat er afhankelijk van de toepassing verschillende ideale inputstromen, NPK-verhoudingen, vormen, DS- en EC-gehalten,  etc.. zijn. Het beantwoorden van vragen rond traceerbaarheid, afwezigheid van contaminanten, werkzaamheid van nutriënten  en pot- of veldproeven is verder essentieel om nieuwe markten succesvol aan te boren. De economische en juridische randvoorwaarden van het DIMA-verhaal worden eveneens onderzocht. Er wordt een tool opgezet  om o.a. de CAPEX- en OPEX-implicaties van bepaalde investeringen (digestaatnabehandeling) te simuleren.